Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

„Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru”.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach (Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0008/16-00 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarta została w dniu 30 czerwca 2017 r.

BENEFICJENT
Gmina Miasta Gdyni

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu było zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Gdyni i gmin ościennych poprzez zakup nowoczesnego energooszczędnego taboru trolejbusowego oraz autobusów spełniających normę emisji Euro 6, co zwiększyło atrakcyjność czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Projekt objął zakup 85 sztuk pojazdów komunikacji miejskiej, w tym: 30 trolejbusów (16 przegubowych i 14 standardowych) oraz 55 autobusów (32 przegubowych i 23 standardowych). Wszystkie zakupione w ramach projektu trolejbusy wyposażone są w baterie trakcyjne umożliwiające jazdę bez ładowania z sieci trakcyjnej. Oprócz baterii trakcyjnych na wyposażeniu kupowanych nowych trolejbusów, projekt objął również zakup 21 dodatkowych baterii akumulatorowych w celu doposażenia obecnie eksploatowanych trolejbusów

OKRES REALIZACJI
III kwartał 2017 roku – III kwartał 2019 roku

FINANSOWANIE PROJEKTU (tylko w części inwestycji w tabor trolejbusowy i nowe baterie)

Całkowita wartość projektu (dot. zakupu taboru trolejbusowego i nowych baterii) – 95 076 171,00 zł
Wydatki kwalifikowane – 75 300 000,00 zł
Dofinansowanie – 56 475 000,00 zł