Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Przetarg niegraniczony na dostawę trolejbusów i baterii trakcyjnych.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru” w formie dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Spółka z o.o. uprzejmie informuje, iż ogłosiło przetarg nieograniczony w ramach zamówień sektorowych na: 

dostawę 14 szt. fabrycznie nowych niskopodłogowych trolejbusów standardowych

dostawę 16 szt. fabrycznie nowych niskopodłogowych trolejbusów przegubowych

dostawę wraz z montażem i uruchomieniem fabrycznie nowych baterii trakcyjnych dla 21 szt. trolejbusów  wraz z przebudową urządzeń energoelektronicznych.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:          5/S/2017.

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIEM JEST DOSTĘPNA W BIP

logo_glowne-bip