Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

Zapraszamy na zlot Trabantów.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW KLASYCZNYCH AUT Z EPOKI PRL'U I NIE TYLKO JAK I MIŁOŚNIKÓW TROLEJBUSÓW NA 2 ZLOT TRABANTÓW KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 17 SIERPNIA 2013 GODZ: 11:30 NA BULWARZE NADMORSKIM W GDYNI. WSTĘP WOLNY !!!

Możliwość komentowania Zapraszamy na zlot Trabantów. została wyłączona

RegioStars Awards 2014: Polacy w finale konkursu

Trzy pol­skie pro­jek­ty zna­la­zły się wśród fi­na­li­stów pre­sti­żo­we­go kon­kur­su na naj­lep­sze unij­ne pro­jek­ty re­gio­nal­ne - Re­gio­Stars Awards 2014. Lau­re­atów po­zna­my 31 marca 2014 roku. Spo­śród 80 pro­jek­tów współ­fi­nan­so­wa­nych z unij­nych fun­du­szy re­gio­nal­nych wy­bra­no 19 fi­na­li­stów. Jury kie­ro­wa­ło się czte­re­ma pod­sta­wo­wy­mi kry­te­ria­mi: in­no­wa­cyj­no­ści, wpły­wu na go­spo­dar­kę i spo­łe­czeń­stwo, zgod­no­ści z za­sa­da­mi zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju oraz współ­pra­cy part­ner­skiej. Wśród fi­na­li­stów są trzy pro­jek­ty z Pol­ski. W ka­te­go­rii "In­te­li­gent­ny wzrost go­spo­dar­czy − in­no­wa­cje w ma­łych i śred­nich przed­się­bior­stwach" do fi­na­łu za­kwa­li­fi­ko­wał się pro­jekt Pol­ska Przed­się­bior­cza wspie­ra­ją­cy mło­dych, in­no­wa­cyj­nych…

Możliwość komentowania RegioStars Awards 2014: Polacy w finale konkursu została wyłączona

Dni otwarte projeków unijnych.

W ramach Dni Otwartych Projektów Unijnych odbędzie się prawie150 imprez, które promować będą około 97 projektów unijnych realizowanych na terenie województwa pomorskiego. Wśród zaplanowanych imprez są m.in. festyny, koncerty, seanse filmowe, zawody sportowe, regaty, zwiedzanie projektów, wystawy, konkursy i zabawy dla dzieci, gry miejskie, spektakle teatralne i wiele, wiele innych. Szczegóły już wkrótce!

Możliwość komentowania Dni otwarte projeków unijnych. została wyłączona

Przetarg na zakup superkondensatorowego zasobnika energii hamowania.

W dn. 29 maja 2013 r. PKT ogłosiło przetarg na zakup superkondensatorowego zasobnika energii hamowania trolejbusów. Zakładany termin uruchomienia superkondensatora to styczeń 2014 r. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Czytaj dalej...

Możliwość komentowania Przetarg na zakup superkondensatorowego zasobnika energii hamowania. została wyłączona

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania