Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

CIVITAS ELIPTIC (Electrification of Public Transport in Cities – Elektryfikacja Transportu Publicznego w Miastach) to kolejny europejski projekt naukowo-badawczy zrealizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp.z o.o.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt zrealizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

BENEFICJENT
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Nadrzędnym celem projektu było wspieranie i propagowanie rozwoju ekologicznego zeroemisyjnego elektrycznego transportu publicznego w miastach bazując na istniejącej infrastrukturze.

PARTNERZY
Projekt obejmował międzynarodowe konsorcjum z podmiotami partnerskimi z następujących miast europejskich: Gdynia, Londyn, Brema, Barcelona, Rzym, Warszawa, Oberhausen, Bruksela, Salzburg, Szeged, Lipsk, Lanciano i Eberswalde. Partnerzy to głównie operatorzy transportu publicznego i instytucje zarządzające transportem miejskim.
Koordynatorem projektu było miasto Brema (Niemcy), a za jego promocję odpowiadała Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP) z siedzibą w Brukseli.
Trójmiasto w projekcie ELIPTIC reprezentowało PKT GDYNIA i UNIWERSYTET GDAŃSKI.

PRZEDMIOT PROJEKTU
W ramach projektu ELIPTIC w sierpniu 2016 r. PKT zakupiło specjalistyczne oprogramowanie produkcji polskiej firmy SESTO Sp. z o.o. i wprowadziło tzw. dwustronne zasilanie trakcji w dwóch miejscach na sieci:
1)    pomiędzy podstacjami Sopot I i Sopot II
2)    pomiędzy podstacjami Grabówek i Dworzec.
Dwustronne zasilanie stabilizuje napięcia na sieci,  optymalizuje bilans energetyczny układu zasilania i zwiększa odzysk energii z hamowania, oszczędzając w ten sposób ok. 2-5% energii.
Oprócz optymalizacji efektywności energetycznej sieci trakcyjnej, kolejnym celem projektu ELIPTIC w Gdyni było również zbadanie możliwości dalszej elektryfikacji transportu publicznego w Gdyni i Sopocie. Analizy przeprowadzane były wspólnie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. i Uniwersytet Gdański. Badania w projekcie oparte były na koncepcji ładowania w ruchu bateryjnych trolejbusów hybrydowych z sieci trolejbusowej i wydłużenia istniejących linii bez potrzeby budowy nowej infrastruktury sieciowej. Oprócz wydłużenia linii analizie poddano także potencjalne zastąpienie obecnie działających linii obsługiwanych przez autobusy diesel trolejbusami bateryjnymi.
Badania oparto o zrealizowane już w transporcie gdyńskim wydłużenia linii: wydłużenie linii 21 o 2 km odcinek bez sieci zapoczątkowane w maju 2015 r. w ramach projektu CIVITAS DYN@MO, projektu poprzedzającego ELIPTIC, oraz wdrożone w ramach ELIPTIC w grudniu 2016 wydłużenie linii 29 o 5 km odcinek bez sieci celem obsługi dzielnicy Fikakowo (mieszkańcy wyrazili preferencje dla środka transportu o niskim poziomie hałasu i emisji). Na bazie zebranych już doświadczeń i badań obecnie rozważanych jest również kilka kolejnych predysponowanych linii do następnych wydłużeń.

OKRES REALIZACJI
czerwiec 2015 r. – maj 2018 r.

FINANSOWANIE PROJEKTU
Całkowity koszt części projektu prowadzonej przez PKT Sp. z o.o. wyniósł 104 125,00 euro.
Dofinansowanie – 100% kosztów kwalifikowalnych.