Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni

„Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznych pojazdów”.

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 11.Transport miejski (Oś priorytetowa XI REACT-EU ) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.04.00-00-0007/22 pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. a Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarta została w dniu 20 marca 2023 r.

BENEFICJENT
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest wzmocnienie roli miejskiego transportu zbiorowego poprzez zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Trójmiasta poprzez zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru trolejbusowego z dodatkowym napędem bateryjnym. Zwiększy to atrakcyjność czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego. Inwestycja objęta Projektem poprawi warunki życia mieszkańców Gdyni oraz turystów przyjeżdżających do metropolii Trójmiejskiej.

Na cel główny Projektu składają się następujące cele:

  • Wzmocnienie roli publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gdyni, który znacząco został dotknięty konsekwencjami wprowadzonych ograniczeń w okresie pandemii COVID-19,
  • Zwiększenie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu (wprowadzenie na linię mieszaną 181 taboru zeroemisyjnego),
  • Rozwój form transportu przyjaznych dla środowiska i mieszkańców,
  • Zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego względem indywidualnego, w tym poprzez poprawę jakości taboru i usług,
  • Wspieranie proekologicznych rozwiązań w transporcie publicznym,
  • Zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na środowisko poprzez zmniejszenie niskiej emisji.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Projekt obejmuje zakup 2 szt. trolejbusów przegubowych.
Dostawę trolejbusów zaplanowano na IV kwartał 2023 roku

OKRES REALIZACJI
IV kwartał 2022 roku – IV kwartał 2023 roku.

FINANSOWANIE PROJEKTU
Całkowita wartość projektu: 8 911 350,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 7 200 000,00 zł
Dofinansowanie: 4 800 000,00 zł 

 Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.
Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.